REGULAMIN Zakupów

 

Regulamin Serwisu (strony internetowej) https://szkola-auto.pl

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego https://szkola-auto.pl prowadzonego przez Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI “OCTAVIUS” z siedzibą w Poznaniu (60-012) ul. Opłotki 21, numer NIP: 7792266733.
 2. Klient – osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym https://szkola-auto.pl i/lub korzystająca z Konta Klienta na stronie https://szkola-auto.pl.
 3. Sprzedawca – Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI “OCTAVIUS” z siedzibą w Poznaniu (60-012) ul. Opłotki 21, numer NIP: 7792266733, sprzedający vouchery na wskazane szkolenia za pośrednictwem strony internetowej https://szkola-auto.pl.
 4. Sklep, Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://szkola-auto.pl którego właścicielem jest Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI “OCTAVIUS”.
 5. Konto Klienta – dodatkowa usługa dostępna na stronie https://szkola-auto.pl, w którym Klient ma dostęp do zamówień, plików do pobrania, adresów wysyłki oraz danych konta.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż elektroniczną i wysyłkową voucherów na szkolenia wskazane w ofercie Sklepu na stronie internetowej https://szkola-auto.pl.
 2. Osoby fizyczne, dokonujące zakupów za pośrednictwem strony internetowej oświadczają, że są pełnoletni oraz dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych, niezbędną do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży voucherów na szkolenia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu voucherów na szkolenia i składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej, oraz zasady korzystania z usług dodatkowych, świadczonych przez Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI “OCTAVIUS” drogą elektroniczną przy użyciu strony internetowej https://szkola-auto.pl (w szczególności usługa założenia i korzystania z Konta Klienta).
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym, oraz skorzystanie z usług dodatkowych oferowanych przez stronę https://szkola-auto.pl, świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną (w szczególności założenie i korzystanie z Konta Klienta).
 6. Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego https://szkola-auto.pl i/lub przed skorzystaniem z innych usług dodatkowych dostępnych na stronie internetowej https://szkola-auto.pl (w tym podczas zakładania Konta Klienta).

§ 3. Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym

 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące usługi Elektroniczne: Konto Klienta, Formularz Zamówienia.
 2. Usługa elektroniczna Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony, jednakże w przypadku braku aktywności dłuższej niż 2 lata, Konto Klienta zostanie usunięte. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Konta Klienta poprzez jego usunięcie, wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@szkola-auto.eu.
 3. Usługa elektroniczna formularza zamówienia nie wymaga posiadania Konta Klienta i rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego vouchera do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie zamówienia następuje po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta lub osoby obdarowywanej voucherem na wybrane szkolenie: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oraz wybranie sposobu płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku chęci otrzymania faktury VAT, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Usługa elektroniczna formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania ze strony internetowej https://szkola-auto.pl niezbędne jest:
  • dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego;
  • system operacyjny Microsoft Windows 8 lub wyższy, Linux, OSX 10 lub wyższy;
  • dostęp do sieci publicznej Internet;
  • dostęp do przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari;
  • minimalna rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli;
  • włączona obsługa plików cookies.

§ 5. Transakcje i zamówienia

 1. Przedmiotem transakcji umów sprzedaży, zawieranych poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej są vouchery na szkolenia wskazane w ofercie handlowej Sklepu i widniejące na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia.
 2. Aktualne informacje o dostępności w odniesieniu do konkretnych voucherów, a także ich ceny są udostępniane Klientowi najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową.
 3. Ceny zamieszczone na stronie internetowej nie są stałe i mogą podlegać zmianie według decyzji Sklepu, o czym Sklep będzie informował, zamieszczając nową cenę.
 4. Ceny wszystkich voucherów dostępnych na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich.
 5. Na szkoleniach korzystamy z modeli samochodów aktualnie dostępnych we flocie Škoda Auto Szkoły.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen voucherów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie Sklepu nie będzie miało wpływu na prawa Klientów, w tym na warunki zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta za pomocą formularza zamówienia w Sklepie.

§ 6. Sposób kontaktu z Klientem i osobą obdarowaną voucherem

 1. Sklep kontaktuje się z Klientem lub osobą obdarowoną voucherem wskazaną w formularzu zamówienia – w związku z zawartą umową, złożonym zamówieniem, lub w związku z przesłanym zapytaniem za pośrednictwem wskazanego przez Klienta adresu e-mail lub przekazanego numeru telefonu.

§ 7. Płatności

 1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Klient może dokonać za pośrednictwem serwisu Przelewy24, którego właścicielem jest firma PayPro S.A.
 2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 3. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z wybranych form płatności pokrywa Sklep. Przedmiotowe nie dotyczy opłat i prowizji, które mogą być pobierane przez określony bank, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zakupu na stronie Sklepu.
 4. Informacja o płatności zostaje wysłana Klientowi pocztą elektroniczną przy składaniu zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Sklepu.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem, Klient zobowiązany jest poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając oświadczenie na adres fizyczny Sprzedawcy, lub poprzez e-mail na adres: biuro@szkola-auto.eu
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik numer 1 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia vouchera (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).
 5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Klient użył dokonując płatności za zwrócony voucher. Wyjątek od powyższego może stanowić sytuacja, gdy Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.
 6. Zwracany voucher na szkolenie w związku z odstąpieniem od umowy nie może być wykorzystany lub nie może być zarezerwowany termin szkolenia na podany w voucherze
 7. W przypadku wykorzystanego vouchera i umówienia się na konkretny termin szkolenia, Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnej zmiany tego terminu na inny, jeśli poinformował o takim zamiarze Sklep na więcej niż 7 dni przed terminem szkolenia, na które jest zapisany.
 8. Jeśli Klient wyraził chęć zmiany terminu i poinformował o tym Sklep na 7 lub mniej dni przed szkoleniem, którego zmiana dotyczy, to Sklep może pobrać w takim przypadku opłatę kosztów rezygnacji ze szkolenia, zgodnie z aktualnym cennikiem, znajdującym się w siedzibie Sprzedawcy.

§ 9. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi i gwarancji

 1. W przypadku stwierdzenia wad zakupionego vouchera na szkolenie, Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi lub gwarancji. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza reklamacji dostępny jest jako załącznik numer 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych voucherów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.
 3. Klient jest zobowiązany do podania w zgłoszeniu reklamacyjnym danych, które umożliwią Sklepowi zidentyfikowanie zamówienia Klienta, który go zamówił oraz daty dokonania zamówienia.
 4. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Sklep nie jest zobowiązany i nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów
  z konsumentami w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeżeli wskutek złożenia reklamacji wniesionej przez Klienta będącego konsumentem, spór pomiędzy Sklepem a Klientem nie został rozwiązany, Sklep przekazuje Klientowi będącemu konsumentem, na papierze lub innym trwałym nośniku, oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych przetwarzanych na stronie https://szkola-auto.pl jest Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI “OCTAVIUS” z siedzibą w Poznaniu (60-012) ul. Opłotki 21, numer NIP: 7792266733.
 2. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych procesów przetwarzania danych osobowych znajduje się:

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
  • przyczyn spowodowanych działaniem siły wyższej;
  • zmian przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu;
  • z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi w Sklepie, względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Klientów lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie internetowej zdjęcia i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą stanowić zastrzeżone znaki towarowe lub mogą być objęte prawami autorskimi, przysługującymi osobom trzecim, a ich dalsze używanie, wykorzystywanie i prezentacja w części lub w całości są zabronione bez uzyskania uprzedniej zgody uprawnionych osób.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu, co nie wyłącza uprawnień Klientów będących konsumentami w tym zakresie.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po jego opublikowaniu na stronie internetowej.
 6. Do umowy zawartej między Sklepem, a Klientem stosuje się Regulamin obowiązujący
  i opublikowany na stronie internetowej w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu po dacie zawarcia umowy, a przed wykonaniem zobowiązania przez którąkolwiek ze stron, nie ma wpływu na treść już zawartej umowy ani prawa i obowiązki stron.
 7. Sklep może w każdym czasie wprowadzić zmiany na stronie internetowej bez konieczności uprzedniego zawiadamiania jej użytkowników.
 8. Zmiany na stronie internetowej obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej i nie znajdują zastosowania do umów zawartych przed ich opublikowaniem.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2022 r.

Integralną częścią niniejszego Regulaminu są następujące załączniki:

Załącznik numer 1 do Regulaminu – wzór formularza oświadczenia odstąpienia od umowy – dostępny jest tutaj
Załącznik numer 2 do Regulaminu – wzór formularza reklamacji – dostępny jest tutaj