REGULAMIN NEWSLETTER

Regulamin usługi Newsletter

§ 1. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy dokument określa warunki korzystania z usługi Newsletter, przez Serwis https://szkola-auto.pl udostępniany przez Usługodawcę.

Usługodawca – Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI “OCTAVIUS” z siedzibą w Poznaniu (60-012) ul. Opłotki 21, numer NIP: 7792266733.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy zamówione wiadomości, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach Usługodawcy.

Serwis – serwis internetowy https://szkola-auto.pl, której właścicielem jest Usługodawca, w ramach którego udostępniany jest Newsletter.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się̨ na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę̨ elektroniczną, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej – adres mailowy, umożliwiający porozumiewanie się za pomocą Środków komunikacji elektronicznej.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2. Dane kontaktowe Usługodawcy

1. Z Usługodawcą usługi Newsletter można kontaktować się w następujący sposób;
1.1. adres do korespondencji listownej: Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI “OCTAVIUS” ul. Opłotki 21, 60-012 Poznań;
1.2. adres poczty elektronicznej: biuro@szkola-auto.eu;
1.3. numer telefonu: 602697320;
1.4. adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych: iod@szkola-auto.eu

§ 3. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin usługi Newsletter jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8. ust. 1. pkt 1.Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter przez Usługodawcę za pomocą Środków komunikacji elektronicznej.
3. Usługobiorca zamawiający usługę Newsletter akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu podczas zapisywania się do usługi, zobowiązując się tym samym do przestrzegania postanowień Regulaminu.
4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej https://szkola-auto.pl w nieregularnych odstępach czasu.
5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania Adresu poczty elektronicznej, który nie należy do Usługobiorcy.
7. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
8. Usługobiorca zobowiązuje się do powstrzymania się od wszelkich działań mogących utrudnić funkcjonowanie Newsletter.

§ 4. Zasady korzystania z usługi Newsletter

1. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci publicznej Internet, posiadanie adresu poczty elektronicznej i dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiający wyświetlanie na ekranie komputera Usługobiorcy dokumentów w postaci plików HTML.
2. Z usługi Newsletter może skorzystać każda osoba, która w serwisie https://szkola-auto.pl w części dotyczącej możliwości zapisania się do usługi Newsletter poda swój Adres poczty elektronicznej, a następnie potwierdzi zapoznanie się z Regulaminem, poprzez kliknie przycisk Zapisz się, a następnie potwierdzi swoją decyzję poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który zostanie przesłany na Adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę.

§ 5. Aktywacja i dezaktywacja usługi Newsletter

1. W celu dokonania aktywacji usługi Newsletter, Usługobiorca podaje swój Adres poczty elektronicznej w Serwisie https://szkola-auto.pl w części dotyczącej możliwości zapisania się do usługi Newsletter, a następnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie wymaganego okienka wyboru, a następnie kliknięcie przycisku Zapisz się.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje w chwili akceptacji przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu i potwierdzenie swojego Adresu poczty elektronicznej w linku przesłanym do Usługobiorcy.
3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony.
4. Usługobiorca może w każdej chwili anulować subskrypcję usługi Newsletter poprzez wyrażenie oświadczenia woli z informacją o rezygnacji z usługi. Anulowanie subskrypcji możliwe jest przy skorzystaniu z odnośnika zawartego w każdej wiadomości zawierającej Newsletter lub poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres e-mail naszego inspektora ochrony danych tj. iod@szkola-auto.eu.
5. Dezaktywacja usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w przypadku nieprzestrzegania przez Usługobiorcę obowiązków wymaganych przez Regulamin.
6. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny.
7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newsletter przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newsletter na Adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę.
8. Usługobiorca może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newsletter.

§ 6. Reklamacja usługi Newsletter

1. Reklamacje w sprawach dotyczących usługi Newsletter należy składać elektronicznie na adres mailowy biuro@szkola-auto.eu lub pisemnie na adres: AUTOKLUB POZNAŃSKI “OCTAVIUS” ul. Opłotki 21, 60-012 Poznań.
2. W reklamacji należy zawrzeć następujące informacje:
2.1. imię, nazwisko, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację – w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie listownej;
2.2. opis problemu będącego przedmiotem reklamacji, adres poczty elektronicznej, którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Usługodawcę, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w reklamacji.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców usługi Newsletter jest Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI “OCTAVIUS” z siedzibą w Poznaniu (60-012) ul. Opłotki 21, numer NIP: 7792266733.
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, z którym każdy Usługobiorca może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: iod@szkola-auto.eu Inspektorem ochrony danych jest p. Krystian Erens
3. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców odbywa się w celu dostarczenia usługi Newsletter zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Usługobiorcę zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych na podstawie zgody udzielonej w sposób świadomy i dobrowolny do czasu zakończenia subskrypcji usługi Newsletter lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usługi Newsletter.
5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO, każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dostęp do danych osobowych Usługobiorców, mają nasi pracownicy i współpracownicy, którzy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także firmy hostingujące i wspomagające nasze działania z zakresu realizacji wysyłki usługi Newsletter. Ponadto w określonych sytuacjach możemy przekazać dane Usługobiorców podmiotom trzecim np. w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.
7. Każdy Usługobiorca posiada prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W każdej chwili, w przypadku, kiedy Usługobiorca uzna, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych narusza jego prawa -Usługobiorcy przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2022
2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem internetowym https://www.szkola-auto.pl/regulamin/
3. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie zaktualizowanego tekstu Regulaminu w Serwisie, a także poprzez wysłanie informacji na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do usługi Newsletter z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem poprzedzającym wprowadzenie w życie zmian dokonanych w Regulaminie.
4. Zaktualizowany Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Usługobiorcy.
5. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje zmian w Regulaminie lub nowego Regulaminu, przysługuje mu prawo rozwiązania umowy wysyłki usługi Newsletter w trybie przewidzianym w §5. pkt. 4. Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.